Certificat alimentari


COATRESA certifica que els seus recobriments destinats per a usos alimentaris compleixen amb les següents normatives:

Reglament (CE) nº1935/2004 sobre “Materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments” per la qual cosa s’infereix el compliment de la Directiva del Consell 82/711/CEE, de 18 d’octubre del 1982, que estableix les normes de base necessàries per a la verificació de la migració dels constituents dels materials i objectes de matèria plàstica destinats a entrar en contacte amb productes alimentaris, així com les seves esmenes.

Els productes utilitzats per a aquests recobriments han estat produïts i aplicats d’acord amb els requeriments del reglamento (CE) nº 2023/2006, sobre bones pràctiques en la producció de materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

Cal assenyalar que els productes que s’utilitzen per obtenir els recobriments destinats a ús alimentari aplicats per COATRESA queden reflectits en el reglamento (UE) nº 10/2011 sobre materials i plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments, en l’article 2: materials i objectes plàstics multicapa units per adhesius o per altres mitjans i capes plàstiques en materials i objectes compostos multicapa. Per part nostra, estem duent a terme les mesures necessàries per verificar que els productes utilitzats en els nostres sistemes compleixen amb la normativa vigent. Actualment la norma (UE) nº 10/2011 fixa el límit de migració global en 10mg/dm2 i, d’acord amb els assajos de migració realitzats dels nostres sistemes per un laboratori acreditat, els resultats són inferiors a aquest valor crític requerit per llei.