Declaració de compromís de la direcció de l’empresa

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ DE L’EMPRESA

 

COATRESA GROUP S.L. declara el seu compromís amb l’establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, com també el seu compromís d’impulsar i fomentar mesures per aconseguir la igualtat real dins de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra política corporativa de recursos humans, d’acord amb la definició que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

En tots els àmbits que té lloc l’activitat d’aquesta empresa, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i d’ocupació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, considerant de manera especial la discriminació indirecta, entenent-la com “la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres posa a una persona d’un sexe en desavantatge particular respecte a persones de l’altre sexe”.

Quant a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions que s’adoptin en aquest aspecte i es projectarà una imatge de l’empresa d’acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Els principis enunciats es protaran a la pràctica mitjançant mesures d’igualtat o la implantació d’un pla de igualtat. El pla d’igualtat ha de tenir en compte, entre d’altres, les matèries d’accés a l’ocupació, la classificació professional, la promoció i la formació, les retribucions, l’ordenació del temps de treball, per afavorir en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, la personal i la familiar, i la prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe. En aquestes matèries, es dissenyaran actuacions que impliquin mesures respecte a la situació actual i es fixaran els sistemes de seguiment corresponents, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat entre dones i homes a les empreses i, per extensió, al conjunt de la societat.

Per a dur a terme aquest propòsit es comptarà amb la representació legal dels treballadors i treballadores, no tan sols en el procés de la negociació col·lectiva, tal i com estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, sinó també en tot el procés de desenvolupament i avaluació de les mesures d’igualtat o el pla d’igualtat.