Recobriment Neoflon

recubrimientos Daikin Neoflon

Recobriment Neoflon ®


Neoflon® és la marca sota la qual Daikin comercialitza les seues fluoropolímers. Aquests productes s'utilitzen principalment en automoció, aviació, semiconductors, tecnologies de la informació i en articles i electrodomèstics per la seva propietat antiadhesiva i el seu baix coeficient de fricció, a més de per la seva resistència tèrmica i química i les seves propietats elèctriques en comparació amb altres polímers.

Gama de productes Neoflon ®

Neoflon® inclou una àmplia gamma de productes, cadascun d'ells és un derivat del PTFE o politetrafluoroetilè:

Neoflon® PFA o perfluoroalcoxi és un copolímer de tetrafluoroetilè i perfluoroalquilvinileter. Es tracta d'un perfluoropolímer format per només àtoms de carboni i àtoms de fluor sense cap àtom d'hidrogen. Presenta els mateixos beneficis que el PTFE en un ampli rang de temperatures, però a més presenta una excel·lent transparència i una gran força mecànica a altes temperatures.

Neoflon® FEP és un copolímer perfluorat de tetrafluoroetilè i hexafluoroetilè. Té unes excel·lents propietats elèctriques com el PTFE perquè el FEP està format només per àtoms de fluor i àtoms de carboni. Presenta la mateixa resistència química i mecànica que el PFA, però la resistència a altes temperatures és inferior a la del PFA.

Neoflon® PCTFE forma una excel·lent barrera als gasos, sobretot per la seva baixa permeació d'humitat i vapor en comparació amb altres plàstics. La seva resistència a les altes temperatures i als agents químics és inferior que la del PFA i del FEP, però les seves característiques mecàniques (especialment la duresa) són superiors.

Neoflon® CPT és un nou tipus de fluoropolímer que té unes excel·lents propietats d'estanqueïtat enfront de tot tipus de solvents orgànics i a àcids molt actius com HF, HCl, HNO3. Es fabrica per ser adherit a altres plàstics.

Neoflon® ETFE és un copolímer de tetrafluoroetilè i etilè i té la gravetat específica més baixa de tots els fluoropolímers. Presenta unes característiques de fusió i propietats mecàniques superiors en comparació amb el PTFE i el FEP i també té unes bones propietats elèctriques i químiques. És apropiat per a aplicacions que requereixen duresa mecànica, resistència química, resistència a les altes temperatures i propietats elèctriques.

Neoflon® EFEP és un nou fluoropolímer que té la capacitat d'adherir-se a altres materials que no siguin altres fluoropolímers antiadhesius existents. A més, té la mateixa resistència química que altres fluoropolímers. És més transparent que els fluoropolímers tradicionals i Daikin afirma que és la pròxima generació de materials que ampliarà les possibilitats de les aplicacions amb fluoropolímers.

Referències de Neoflon®

FEP NC-1500
FEP NC-1511
FEP NC-1515
FEP NC-1519
FEP NC-1539N
FEP NCX-1
FEP NCX-11
EFEP RC-4520

ETFE EC-6510
ETFE EC-6511
ETFE EC-6515
ETFE EC-6516
ETFE EC-6519
ETFE EC-6820
ETFE EPW-1606BL
ETFE EPW-1609BK

PFA AC-5539
PFA AC-5600
PFA AC-5820
PFA AC-5830
PFA AC-5840
PFA ACX-21
PFA ACX-31
PFA ACX-34
PFA ACX-41