Pintura de tefló

Pintura de teflón para válvulas

La pintura de tefló és un terme d'ús comú per a la descripció genèrica dels recobriments antiadherents que s'apliquen per projecció, bany o immersió sobre tot tipus de peces. Atès que perquè el recobriment adquireixi totes les seves prestacions antiadherents, anticorrosives, etc. és necessari aplicar un tractament tèrmic, denominat curat o sinteritzat, a temperatures relativament elevades, se sol aplicar industrialment sobre peces metàl·liques. A Coatresa apliquem mitjançat diferents mètodes, ja siguin manuals o robotitzats, per tal d’assegurar el millor resultat en cada cas.

plaques-pintades-teflo
bateries-pintades-teflo
aplicacio-recobriment-tipus-teflo
Teflon-954G-01
Pintura baxa friccio
MORDASSA DE SEGELLAT
JUNTA METÀL·LICA TEFLONADA